Προστασία

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων ;
Η επιχείρησή σας κάνει πωλήσεις, αλλά πληρώνεται πάντα γι' αυτές ; Γιατί να διατρέχετε κινδύνους εφόσον μπορείτε να ασφαλίσετε τις απαιτήσεις σας ;


Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών - αγοραστών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτελούν το 30 - 40 % ή και περισσότερο του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της - αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε. Σας εξασφαλίζουμε :
- Ασφαλίζοντας την εταιρία σας για τον κίνδυνο μη έγκαιρης πληρωμής των απαιτήσεών σας ή της πτώχευσης των πελατών - αγοραστών σας
- Βοηθώντας σας να αποφύγετε ή να περιορίσετε σημαντικά τις επισφάλειες
- Αναλύοντας συνεχώς τη φερεγγυότητα των πελατών σας και συμβουλεύοντάς σας για τα πιστωτικά όρια και τους όρους των εμπορικών συμφωνιών με τους πελάτες σας, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση
- Συμβάλλοντας στην προσπάθεια διεκδίκησης και επανείσπραξης των απαιτήσεών σας
- Πληρώνοντας έως και 90 % της οφειλής, αν δεν πληρωθείτε μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι συνεργάτες μας