Πρόγραμμα ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού

Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού


Εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι ασφαλιστές πιστώσεων προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού έναντι πολιτικών κινδύνων. Ως ασφαλιζόμενη επένδυση νοείται η νόμιμη μεταβίβαση από την Ελλάδα προς την αλλοδαπή επιχείρηση στη χώρα υποδοχής χρηματικών αξιών των οποίων ο ασφαλισμένος έχει την ελεύθερη διάθεση, προς απόκτηση τίτλων ισοδύναμων κατά το ελληνικό εταιρικό δίκαιο προς μετοχές, για την υλοποίηση νόμιμης, έγκυρης και ισχυρής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής επιχείρησης. Επίσης μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά και τα μερίσματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτά που θα διανεμηθούν από την αλλοδαπή επιχείρηση προς τον ασφαλισμένο και προορίζονται προς επαναπατρισμό. 

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι, οι άμεσες επενδύσεις εξωτερικού που ασφαλίζουν οι ασφαλιστές πιστώσεων μπορούν να έχουν τη μορφή νέας βιομηχανικής ή εμπορικής εταιρίας που δημιουργείται στο εξωτερικό, ή την απλή συμμετοχή (equity investment) σε υπάρχουσα και λειτουργούσα εταιρία στο εξωτερικό, κλπ. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που η νέα επένδυση εξωτερικού προκύπτει από συνεργασία ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών (joint-venture), τότε ο ασφαλιστής πιστώσεων ασφαλίζει μόνο την αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής.

Θα πρέπει να τονιστεί κάτι άλλο που επίσης αποτελεί διεθνή πρακτική, ότι δηλαδή η προς ασφάλιση επένδυση πρέπει να είναι "νέα". Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να ασφαλιστεί μία επένδυση εξωτερικού που έγινε πριν 2 ή 3 ή 5 χρόνια, ενώ από την άλλη μεριά, "νέα" επένδυση αποτελεί μία επέκταση ήδη υπάρχουσας επένδυσης, ή η αγορά υπάρχουσας βιομηχανικής ή εμπορικής υποδομής (εργοστάσια, κτίρια, κλπ.), η οποία με τις αναγκαίες μετατροπές, βελτιώσεις, κλπ. χρησιμοποιείται για τη λειτουργία μιας "νέας" επένδυσης Επίσης, για τις επενδύσεις εξωτερικού ο ΟΑΕΠ καλύπτει μόνο πολιτικούς κινδύνους και όχι εμπορικούς, με ελάχιστη περίοδο ασφάλισης τα 3 έτη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο έλληνας εξαγωγέας/επενδυτής έχει την δυνατότητα να συγκεντρωθεί στην κερδοφορία της επένδυσής του χωρίς να ανησυχεί για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν στην επένδυσή του αρνητικές εξελίξεις στη χώρα. Οι πολιτικοί κίνδυνοι που καλύπτει ο ΟΑΕΠ, είναι:

  • ο πόλεμος (εμφύλιος ή όχι)

  • η εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση της επένδυσης

  • η απαγόρευση της μεταφοράς συναλλάγματος

  • καθώς και η σοβαρή μεταβολή του νομικού καθεστώτος προστασίας των ξένων επενδύσεων, σε βαθμό που η επένδυση να μη μπορεί να συνεχίσει να είναι βιώσιμη, και μόνον εξ αυτού του λόγου.

Tα αιτήματα ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Μεσομακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων

Όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασφάλισης επενδύσεων, υπάρχουν ειδικά έντυπα αιτήσεων τα οποία συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, παρέχοντας διάφορες πληροφορίες, στοιχεία, καθώς και συγκεκριμένα έγγραφα που ζητούνται από τον ΟΑΕΠ (καταστατικό εταιρίας, μελέτες βιωσιμότητας, letters of guarantee των ξένων Κυβερνήσεων, κλπ.). Στη συνέχεια, το Τμήμα Μεσομακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων εξετάζει το συγκεκριμένο αίτημα, και αφού αξιολογήσει όλες τις σχετικές παραμέτρους, υποβάλει στο Δ.Σ του ΟΑΕΠ το Φάκελο με το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα, το οποίο υπογράφεται από το χειριστή του θέματος και από τον Γενικό Δ/ντή ή τον Αναπλ. Γενικό Δ/ντή. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. εγκρίνει το αίτημα ασφάλισης, κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο οι όροι ασφάλισης (δηλ. το ποσοστό κάλυψης και το ασφάλιστρο). Αν ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους όρους ασφάλισης, συντάσσεται και υπογράφεται και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το οποίο περιέχει τους σχετικούς Ειδικούς και Γενικούς Όρους.

Τέλος, σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους ασφαλισμένους κινδύνους, και προκειμένου το Δ.Σ. να εγκρίνει την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επέλευση του κινδύνου και η έκταση της ζημιάς, ενώ βασική προϋπόθεση, είναι να μην υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

Οι συνεργάτες μας