Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορώ να ασφαλιστώ;

Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε « εμπορικούς» και «πολιτικούς». Οι κυριότερες περιπτώσεις «εμπορικών» κινδύνων μη πληρωμής είναι η πτώχευση του ξένου αγοραστή, η υπερημερία του ξένου αγοραστή (δηλ. η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του τιμολογίου πέραν των 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής), καθώς και η αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης. Χαρακτηριστική περίπτωση αυθαίρετης καταγγελίας της εξαγωγικής σύμβασης, με διακανονισμό πληρωμής «μετρητά έναντι εγγράφων» ( Cash Against Documents ), είναι εκείνη όπου ο εισαγωγέας δεν προσέρχεται στη μεσολαβούσα ξένη τράπεζα για να πληρώσει την αξία των εισαχθέντων εμπορευμάτων και να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα για εκτελωνισμό. Οι κυριότερες περιπτώσεις «πολιτικών» κινδύνων είναι τα γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος εμφύλιος ή με άλλη χώρα, πολιτικές ταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες, κλπ.) , η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος ( transfer risk ), η ακύρωση της άδειας εισαγωγής, το δικαιοστάσιο, κλπ. Ο κίνδυνος της «απαγόρευσης μεταφοράς συναλλάγματος» έχει την έννοια, ότι ενώ ο ξένος εισαγωγέας-οφειλέτης καταθέτει εμπρόθεσμα σε τράπεζα της χώρας του το οφειλόμενο ποσό σε εγχώριο νόμισμα, όμως δεν γίνεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα και το σχετικό έμβασμα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια ξένου συναλλάγματος στη χώρα εισαγωγής. Εννοείται, ότι για εξαγωγές προς χώρες ΕΕ, ή ΟΟΣΑ γενικότερα, δεν υφίσταται ανάγκη κάλυψης για πολιτικούς κινδύνους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί κίνδυνοι στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, οι εξαγωγείς που ασφαλίζουν τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις τους προς χώρες ΟΟΣΑ ζητούν πάντα κάλυψη έναντι του «πακέτου» των δύο βασικότερων εμπορικών κινδύνων (πτώχευση και υπερημερία του ξένου αγοραστή), αφού δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης πολιτικών κινδύνων στις παραπάνω χώρες. Σε περιπτώσεις διακανονισμού « Cash Against Documents », όπου δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης για πτώχευση και υπερημερία, πολλοί εξαγωγείς ζητούν κάλυψη μόνο έναντι του κινδύνου «αυθαίρετης καταγγελίας» που εξηγήσαμε παραπάνω. Οι εξαγωγείς που ασφαλίζουν τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις τους προς χώρες εκτός ΟΟΣΑ, συνήθως ζητούν κάλυψη όχι μόνο έναντι του «πακέτου» των δύο βασικότερων εμπορικών κινδύνων (πτώχευση και υπερημερία), αλλά ζητούν κάλυψη και έναντι πολιτικών κινδύνων. Για την περίπτωση αυτή, ο ΟΑΕΠ έχει καθιερώσει ένα «πακέτο» των τεσσάρων βασικότερων πολιτικών κινδύνων (γεγονότα ανωτέρας βίας, απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, ακύρωση της άδειας εισαγωγής, δικαιοστάσιο), οπότε αν ο εξαγωγέας ζητήσει κάλυψη και έναντι πολιτικών κινδύνων, τότε ασφαλίζεται υποχρεωτικά για το «πακέτο» των τεσσάρων βασικότερων πολιτικών κινδύνων, με σχετικά χαμηλό ασφάλιστρο.

Τι σημαίνει «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή;

Με βάση την αξιολόγηση των Δελτίων Εμπορικών Πληροφοριών, ο ΟΑΕΠ καθορίζει ένα συγκεκριμένο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή. Το πιστωτικό αυτό όριο, αποτελεί ένα μέγιστο ποσό, μέχρι του οποίου ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγμή προς τον συγκεκριμένο αγοραστή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, το παραπάνω πιστωτικό όριο είναι «ανακυκλούμενο» ( revolving ), ενώ παύει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

Tι είναι Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, ή όπως αλλιώς ονομάζεται ασφάλιση απαιτήσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης - αγοραστής σας να μην σας εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί γιατί ο πελάτης σας πτώχευσε ή γιατί δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Αυτοί οι κίνδυνοι συνήθως αποκαλούνται εμπορικοί κίνδυνοι.

 

Ποιοί όροι πίστωσης προστατεύονται ;

 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

 

Ποιοί χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με άλλες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από την Ασφάλιση Πιστώσεων.

 

Γιατί θα έπρεπε να σκεφτείτε την Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Κατά μέσο όρο οι απαιτήσεις πελατών αποτελούν το 40 % ή και περισσότερο από το ενεργητικό μιας επιχείρησης. Είναι πολύ δύσκολο για μια εταιρία να προβλέψει ποιος πελάτης θα καταστεί αφερέγγυος. Περίπου 50 % όλων των επισφαλειών προέρχονται από καλά οργανωμένες εταιρίες με τις οποίες υπήρχαν μακροχρόνιες καλές εμπορικές συνεργασίες. Το κόστος μιας εμπορικής επισφάλειας μπορεί να είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, αν το ποσοστό καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5 % και ένας αγοραστής της προκαλέσει μια επισφάλεια 50.000 €, η επιχείρηση θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει επιπλέον πωλήσεις 1.000.000 €, χωρίς κανένα κέρδος, προκειμένου να αντισταθμίσει την απώλεια. Είναι όμως δυνατό να δημιουργηθεί ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα. Η επισφάλεια αδυνατίζει την εταιρία και μειώνει την ρευστότητά της και μπορεί ακόμα να απειλήσει και την βιωσιμότητά της. Μια Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων συμβάλλει στη διαχείριση των πωλήσεων και σας αποζημιώνει σε περίπτωση επισφάλειας.

 

Μπορώ να ασφαλίσω μόνο τους πελάτες για τους οποίους έχω ανησυχίες ;

 

Όχι, γιατί κανένα ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει επί μακρόν, αν μόνο οι αδύνατοι ασφαλίζονται. Αλλά και ειδικότερα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά πότε μια επιχείρηση θα καταστεί αφερέγγυα. Η Εuler Hermes Emporiki ασφαλίζει τις συνολικές πωλήσεις μιας επιχείρησης. Η ασφάλιση αυτή προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους πελάτες της και εξασφαλίζει διαχρονική συνεργασία.

 

Ποιά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Στην Ασφάλιση Πιστώσεων περικλείονται πολλά ωφελήματα για την ασφαλισμένη επιχείρηση :

- Καλύτερος πιστωτικός έλεγχος και προστασία από καταστροφικές επισφαλείς απαιτήσεις
- Πωλήσεις με ασφάλεια σε νέους και υπάρχοντες πελάτες - αγοραστές
- Καλύτερη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα, λόγω βελτίωσης των οικονομικών σας στοιχείων, εξ αιτίας της Ασφάλισης Πιστώσεων 
- Βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης λόγω αποζημίωσης που θα εισπράξετε σε περίπτωση ανείσπρακτης απαίτησης από αγοραστή σας. 

Ο Ασφαλιστής Πιστώσεων σας προσφέρει ηρεμία, σιγουριά και απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε να αναπτύξετε τις εργασίες σας.

 

Πόσο κοστίζει η Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Το ασφάλιστρο υπολογίζεται σαν ποσοστό επί του ασφαλίσιμου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την εμπορική σας εμπειρία, το ιστορικό ζημιών της εταιρίας σας, του κλάδου δραστηριοποίησης, της πελατειακής σας βάσης, των πιστωτικών ορίων των πελατών - αγοραστών σας κλπ. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα θεωρήσει το κόστος της Ασφάλισης Πιστώσεων ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ακόμα και πριν συνυπολογιστούν τα ωφελήματα στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στη διαχείριση του κινδύνου και του πιστωτικού ελέγχου, αλλά και στη χρηματοδότηση.

 

Ποιό είναι το ποσοστό κάλυψης σε περίπτωση ζημίας ;

 

Το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται συνήθως από 60% εως 90%. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της Σύμβασης Ασφάλισης, την επιχειρησιακή σας εμπειρία, το χαρτοφυλάκιο των απαιτήσεών σας, αλλά και το προσδοκώμενο ύψος των ασφαλίστρων.

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η επιχείρησή μου δεν έχει αντιμετωπίσει ζημίες ;

 

Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, γιατί επισφάλειες μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή ακόμα και από τους πιο φερέγγυους πελάτες - αγοραστές σας. Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει οικονομική προστασία εναντίον απρόβλεπτων γεγονότων και επιδράσεων που μπορεί να έχουν αντίκτυπο και σε σας, αλλά και στους πελάτες σας. Ενώ μπορείτε να ελέγξετε τη διαδικασία πιστωτικού ελέγχου, δεν μπορείτε να ελέγξετε τη ρευστότητα των πελατών - αγοραστών σας. Αν επηρεαστούν από μια αφερεγγυότητα κάποιου αγοαραστή τους μπορεί να μη μπορέσουν να πληρώσουν και σας. Σε αυτή την περίπτωση η Ασφάλιση Πιστώσεων εγγυάται ότι θα παραμείνει ανεπηρέαστη η ρευστότητα της δικής σας επιχείρησης.

 

Αν αντιμετωπίσω κάποια επισφάλεια, πόσο γρήγορα θα αποζημιωθώ ;

 

Γενικά η αποζημίωση δίνεται το αργότερο μέσα σε 150 μέρες.

 

Υπάρχουν κάποιες άλλες υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης ;

 

Βέβαια. Με την on - line σύνδεση με την εταιρία μας, μέσω Internet, μπορείτε να παρακολουθείτε τα όριά σας, να στέλνετε αιτήματα προς την EULER HERMES EMPORIKI, να ειδοποιείτε την Ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ζημίας, να στέλνετε δηλώσεις πωλήσεων και άλλα έγγραφα και να παρακολουθείτε την πορεία των ζημιών σας.

 

Είναι δύσκολο να κάνει κάποιος αίτηση για Ασφάλιση Πιστώσεων ;

 

Οχι βέβαια. Αρκεί να συμπληρώσει μια Πρόταση Ασφάλισης - Ερωτηματολόγιο και να την στείλει στην Empedos Insurance & Reinsurance Brokers, είτε απευθείας, είτε μέσω του ασφαλιστικού του συνεργάτη, ώστε να του στείλουμε μια αναλυτική μη δεσμευτική προσφορά.

Ο Ασφαλιστής Πιστώσεων σας προσφέρει ηρεμία, σιγουριά και απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε να αναπτύξετε τις εργασίες σας.

 
{accordion Συχνές ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις id=accordion3 Συχνές ερωτήσεις class="lightness Συχνές ερωτήσεις defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" active=item1}   

Οι συνεργάτες μας