Πως μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι

Ο σύνδεσμός σας με τη χρηματοδότηση. Η συνεργασία μεταξύ μιας εμπορικής Τράπεζας και μιας Ασφαλιστικής εταιρίας Πιστώσεων αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι τράπεζες  συνιστούν την Ασφάλιση Πιστώσεων στους επιχειρηματίες πελάτες τους.

Για την Τράπεζα, η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι μια χρήσιμη διαδικασία για την βελτίωση της ποιότητας των καλυμμάτων που ζητά για την κάλυψη των πιστωτικών ορίων που χορηγεί ή για να αναλάβει αυτή τις απαιτήσεις, χωρίς να πρέπει η Τράπεζα να αναλάβει τον κίνδυνο.

Σημείο εκκίνησης : Η Πρόσθετη Πράξη εκχώρησης

Η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος καταβολής αποζημίωσης σε μια Τράπεζα, είναι μια προσθήκη στη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων, με την οποία η ασφαλισμένη επιχείρηση (Λήπτης της Ασφάλισης) εξουσιοδοτεί την ασφαλιστική εταιρία να πληρώσει την αποζημίωση που δικαιούται για κάποια επισφάλεια, κατευθείαν στην Τράπεζα ή τον άλλο εκδοχέα.

Η διαδικασία συνήθως είναι η ακόλουθη :

- Η επιχείρηση ζητά πίστωση από την Τράπεζα και προσφέρει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της σαν εγγύηση.
- Η ποιότητα των απαιτήσεων αυτών πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση της Ασφάλισης.
-Αν κάποιος πελάτης - αγοραστής καταστεί αφερέγγυος, η έλλειψη της εισροής χρημάτων καλύπτεται από την αποζημίωση που πληρώνει η Ασφαλιστική εταιρία Πιστώσεων.

Παραλλαγές

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πράξεων εκχώρησης. Η επιλογή εξαρτάται από την επιχείρηση και τον πιστωτικό οργανισμό. Στην πιο απλή μορφή η Τράπεζα απλά επωφελείται από οποιαδήποτε αποζημίωση θα έπρεπε να δοθεί στην Ασφαλισμένη επιχείρηση. Ο ασφαλισμένος μπορεί να περιορίσει το όφελος μόνο στις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί σαν εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένας απλός διαχωρισμός των ασφαλισμένων απαιτήσεων : στις εκχωρημένες και στις μη εκχωρημένες.

Η Τράπεζα σαν συνασφαλιζόμενος

Η Τράπεζα, ή άλλος πιστωτικός οργανισμός, μπορεί να προστεθεί σαν συνασφαλιζόμενος στη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων. Αυτό δεν δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις στην Τράπεζα, αλλά της δίνει σημαντικά δικαιώματα :
- Να πληροφορείται όταν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση ασφάλιστρα (γιατί έτσι μπορεί να χάσει το δικαίωμα να αποζημιωθεί). Η Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να καταβάλει αυτή τις οφειλές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της. 
- Να ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα όρια πίστωσης για τους αγοραστές της ασφαλισμένης επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ταυτίζει την πίστωση που δίνει με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την ασφαλιστική εταιρία όρια. 
- Να ενημερώνεται για τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών.
- Να υποβάλει Δήλωση Διεκδίκησης Απαίτησης (Δήλωση Ζημίας) για λογαριασμό του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που αυτός καταστεί αφερέγγυος ή πτωχεύσει ή είναι ανίκανος να διαχειριστεί σωστά τη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων.

Διεκδίκηση απαιτήσεων :

Μία ακόμα προστιθέμενη αξία της Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων

Διεκδίκηση απαιτήσεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. H προσπάθεια διεκδίκησης των ανείσπρακτων απαιτήσεων μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικότερα αν ο αγοραστής σας έχει προβλήματα ρευστότητας. Το ζήτημα είναι να τον πείσετε ότι πρέπει να πληρώσει εσάς και όχι κάποιον άλλο προμηθευτή του. Όσον αφορά στους πελάτες εξωτερικού, μπορεί να βρείτε δύσκολο το χειρισμό των προβλημάτων γλώσσας, των νομικών εμποδίων αλλά και των εθίμων και εμπορικών συνηθειών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Κατά τη διάρκεια δεκάδων ετών λειτουργίας, έχουμε αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο στελεχών και συνεργατών. Είμαστε εξειδικευμένοι στη διεκδίκηση απαιτήσεων σε όλες σχεδόν τις χώρες όπου προσφέρεται Ασφάλιση Πιστώσεων. Στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γνωρίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά των οφειλετών με αποτέλεσμα να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Γνωρίζουμε τον νόμο και την τοπική νομική πρακτική, μιλάμε την γλώσσα της χώρας και έχουμε την τεχνογνωσία ώστε να δουλεύουμε αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στη διεκδίκηση από ότι εσείς. Επιπλέον, αν δεν καταφέρουμε να επανεισπράξουμε όλο το ποσό, τα έξοδα διεκδίκησης προστίθενται στη ζημία και καλύπτονται κατά το ίδιο ποσοστό όσο και το κεφάλαιο.

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας

Η προσέγγισή μας είναι ευθεία και διαφανής. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε, για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ανείσπρακτων απαιτήσεών σας, χωρίς να διαταράξουμε τις καλές σχέσεις ή τις εμπορικές σας συναλλαγές. Διατηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα ηθικής, εγγυόμαστε διακριτικότητα και σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο των προσπαθειών. 

Ασφάλιση Πιστώσεων για πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο παγκόσμιος συνεργάτης σας στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, συνεργαζόμενοι στενά με τον εσωτερικό υπεύθυνο πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης. Δεν μπορούμε, ούτε θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε. Ο μόνος μας σκοπός είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητά του και την απόδοσή του. 

Τι προσφέρουμε ;

O στόχος μας είναι να προσφέρουμε κάλυψη για όλο τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Το πραγματοποιούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της εταιρίας σας.
Προσφέρουμε κάλυψη για βραχυπρόθεσμες πιστώσεις στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κάλυψη των απαιτήσεών σας εγγυάται την αποζημίωσή σας αν οι πελάτες σας σε Ελλάδα και εξωτερικό πτωχεύσουν ή αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
Καθόσον ο ασφαλιστή πιστώσεων προσφέρει κάλυψη για πελάτες που συναλλάσσονται σε όλο τον κόσμο, παρακολουθεί συνεχώς την οικονομική κατάσταση όλων των χωρών.
Υπάρχουν ακόμα και άλλες υπηρεσίες, όπως αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας αγοραστών και διεκδίκηση απαιτήσεων.

Αν θέλετε :

- Να ενισχύσετε τον πιστωτικό έλεγχο στην επιχείρησή σας :
Προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες αναλύοντας την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας, ταυτόχρονα με την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας
- Να χρησιμοποιήσετε τις απαιτήσεις σας σαν εγγυήσεις στη σχέση σας με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία Factoring :
H δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος καταβολής αποζημίωσης σας ενδιαφέρει Οι συνεργάτες μας